OUR FACTORY

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์ 

บริษัทฯของเรา มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีพื้นที่ในการผลิตและสนับสนุนการผลิตมากกว่า 25,000 ตารางเมตร มีเครื่องจักรอันทันสมัยกว่า 50 เครื่อง ทั้งยังได้มีการสำรองวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหลากหลายขนาดและประเภทกว่า 4,000 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งขยายตัวอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 

 

@Copyright by iDesign